Dla obiektów uprzemyslowionych ideowy podzial moze byc np. nastepujacy

Dla obiektów uprzemysłowionych ideowy podział może być np. następujący: a) wykonywanie elementów prefabrykowanych, b) część podziemna budowli (wykop, fundamenty, podziemie), c) montaż elementów prefabrykowanych z ich transportem, d) instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe. Wymienionym grupom odpowiadają poszczególne ciągi organizacyjne (proste) o jednakowych cyklach zapewniających jednakowy postęp robót wykonywanych za pomocą tych grup, a powiązane ze sobą odpowiednim rytmem Fm tworzą ogólny ciąg organizacyjny. Jeśli zastosuje się dostatecznie duże rytmy, to można dopuścić do pewnych odchyleń od wyznaczonego stałego cyklu w przebiegu określonych prostych ciągów organizacyjnych, lecz tylko w ten sposób, aby obliczony średni cykl był zgodny z założonym pierwotnie cyklem, gdyż w przeciwnym razie nie można by było wykonać założonej pierwotnie ilości działek (n). Dla tego rodzaju ogólnego ciągu organizacyjnego także i rytm r powin ien być w zasadzie jednakowy w całym przebiegu ciągu, z tym jednakże, że w poszczególnych przypadkach rytmy poszczególnych par sąsiadujących ciągów prostych mogą się różnić wielkością. Przypadki takie mają miejsce np. wtedy, gdy w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego występuje przerwa technologiczna (np. przerwa między wykonaniem elementów a ich montażem). Podane podstawowe grupy procesów wiodących mogą ulec dalszemu podziałowi, przy czym warunkiem tworzenia takiego dalszego podziału, a więc tworzenia nowych prostych ciągów organizacyjnych jest, aby były one realizowane przez określone grupy robocze. [przypisy: tarasola ceny, piec gazowy kondensacyjny cena, sennik odkurzacz ]

Powiązane tematy z artykułem: piec gazowy kondensacyjny cena sennik odkurzacz tarasola ceny