Jednorodnosc elementów powoduje równiez lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakladach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych

Jednorodność elementów powoduje również lepsze wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w zakładach wytwórczych; b) liczba elementów budowlanych, niezbędnych dla wzniesienia budynku, w sposób istotny wpływa na czas montażu, ogólny czas wznoszenia budynku oraz na ilość spoin na licach budynków; c) kolejność montażu elementów wynikająca z konstrukcji budowli uprzemysłowionej może być dogodna, elastyczna, bądź sztywna, pracochłonna i nie zawsze zgodna z racjonalnymi zasadami technologii montażu; pewna swoboda tej kolejności odgrywa niemałą rolę przy sprawnym przebiegu montażu; d) stopień wykończenia elementów będący stosunkiem procesów wykończeniowych wykonanych w wytwórni elementów do ogólnej niezbędnej ilości procesów wykończeniowych tych elementów; wysoki stopień wykończenia wyprodukowanych elementów wpływa w sposób korzystny na zastosowanie ciągów cykliczno-rytmicznych; e) rodzaj połączeń elementów (styki, węzły) ma istotny w pływ na warunki przebiegu realizacji budowli uprzemysłowionej; zastosowanie połączeń suchych spawanych (dla niskich obiektów) jest korzystne nie tylko dla szybkości przebiegu budowy, lecz także dla możliwości zastosowania klasycznych ciągów cykliczno-rytmicznych, natomiast niekorzystne z punktu widzenia łatwości ich korodowania konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń cykliczno-rytmicznych; konieczne stosowanie dla większych obiektów połączeń ze znaczną ilością betonu konstrukcyjnego przedłuża czas montażu oraz powoduje pewne przerwy technologiczne; [podobne: Szafa kartotekowa, szafy wnękowe na wymiar, szafy na wymiar kraków ]

Dla obiektów uprzemyslowionych ideowy podzial moze byc np. nastepujacy

Dla obiektów uprzemysłowionych ideowy podział może być np. następujący: a) wykonywanie elementów prefabrykowanych, b) część podziemna budowli (wykop, fundamenty, podziemie), c) montaż elementów prefabrykowanych z ich transportem, d) instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe. Wymienionym grupom odpowiadają poszczególne ciągi organizacyjne (proste) o jednakowych cyklach zapewniających jednakowy postęp robót wykonywanych za pomocą tych grup, a powiązane ze sobą odpowiednim rytmem Fm tworzą ogólny ciąg organizacyjny. Jeśli zastosuje się dostatecznie duże rytmy, to można dopuścić do pewnych odchyleń od wyznaczonego stałego cyklu w przebiegu określonych prostych ciągów organizacyjnych, lecz tylko w ten sposób, aby obliczony średni cykl był zgodny z założonym pierwotnie cyklem, gdyż w przeciwnym razie nie można by było wykonać założonej pierwotnie ilości działek (n). Dla tego rodzaju ogólnego ciągu organizacyjnego także i rytm r powin ien być w zasadzie jednakowy w całym przebiegu ciągu, z tym jednakże, że w poszczególnych przypadkach rytmy poszczególnych par sąsiadujących ciągów prostych mogą się różnić wielkością. Przypadki takie mają miejsce np. wtedy, gdy w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego występuje przerwa technologiczna (np. przerwa między wykonaniem elementów a ich montażem). Podane podstawowe grupy procesów wiodących mogą ulec dalszemu podziałowi, przy czym warunkiem tworzenia takiego dalszego podziału, a więc tworzenia nowych prostych ciągów organizacyjnych jest, aby były one realizowane przez określone grupy robocze. [przypisy: szafy wnękowe na wymiar, szafy na wymiar, szafy aktowe ]