Statecznosc elementów prefabrykowanych po ich ustawieniu na miejscu wbudowania wplywa na zakres prac montazowych

Stateczność elementów prefabrykowanych po ich ustawieniu na miejscu wbudowania wpływa na zakres prac montażowych, na ich czas, na wydajność urządzeń montażowych; g) wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na roboty wykonywane na wznoszonym obiekcie wyraża się na budowie zmniejszeniem wydajności lub przerwami w pracy, co z kolei zakłóca przebieg budowy i wymaga zastosowania określonych zabiegów organizacyjnych celem niedopuszczenia do załamania organizacji opartej na ciągach organizacyjnych cykliczno-rytmicznych. Powyższe kryteria orientacyjnej oceny organizacyjnej mogą być zastosowane do różnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych: – budynków ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów wielkoblokowych, – budynków ze ścianami nośnymi z wielkowymiarowych elementów wielkopłytowych oraz – budynków z elementów wielkoprzestrzennych. Konfrontując ze sobą poszczególne kryteria organizacyjne dotyczące tych trzech form konstruk cyjnych budynków uprzemysłowionych widoczna jest przewaga dodatnich cech organizacyjnych (i to niemal wszystkich) po stronie budynków z elementów wielkoprzestrzennych, zapewniająca zastosowanie przy ich realizacji metody pracy równomiernej (rytmicznej) w warunkach wysoce korzystnych. Natomiast od strony innych czynników wpływających na wybór określonych form konstrukcyjnych, a przede wszystkim technologicznych (a zatem i kosztów) ta metoda budowania natrafia jeszcze na trudności, ponieważ wielkie wymiary elementów wymagają znacznych powierzchni produkcyjnych, specjalnych środków transportowych, ciężkich urządzeń montażowych itd. Tym niemniej wysoce korzystne cechy organizacyjne budynków z elementów wielkoprzestrzennych będą niewątpliwie w określonych warunkach i przy określonych lekkich materiałach wpływały na rozpowszechnienie stosowania w praktyce tej nowoczesnej formy konstrukcyjnej budownictwa uprzemysłowionego. Każda forma konstrukcyjna obiekt ów uprzemysłowionych wpływa w mniejszym lub większym stopniu na szczegóły organizacyjne ich wznoszenia. [przypisy: hanesco lublin aktowe, hanesco lublin, andrzej marcysiak ]

Powiązane tematy z artykułem: andrzej marcysiak hanesco lublin sennik odkurzacz